Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 maart 2021. Zij gelden voor overeenkomsten koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Autoservice Groenendaal en zijn cliënten.

 

INLEIDENDE BEPALINGEN

 

Artikel 1

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. Geschillen over onder meer de uitvoering en de uitleg van deze Algemene Voorwaarden worden aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

 

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de koper aan de verkoper wordt verkocht, de inruilauto;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires;
 • de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een koper;
 • de koper: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de koper gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, montage- en / of demontagewerkzaaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 • niet-vermijdbare kosten: alle kosten die voor de koper niet optioneel zijn en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zijn verwerkt;
 • vermijdbare kosten: voor de koper optionele, aanvullende overeengekomen kosten. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op de auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven.

 

KOOP

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Hieronder wordt tevens begrepen een aanbod via de website.
 2. Het aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene, inclusief de prijs en de rechten en de verplichtingen van de koper en de verkoper. De omschrijving bevat die details die een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk maken.
 3. In het aanbod staan in ieder geval de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan

zijn deze waarheidsgetrouw.

 1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
 2. De koper moet het aanbod binnen de door de verkoper gestelde termijn aanvaarden. Is er geen termijn gegeven, dan moet de koper direct aanvaarden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de koper hiervan een kopie. De afspraak tussen koper en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

 

Artikel 5 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staan – voor zover van toepassing – in ieder geval:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en
  e-mailadres;
 • de omschrijving van de auto, het onderdeel, of de accessoire;
 • de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief het onderdelen of de accessoire;
 • de prijs van de auto inclusief accessoire(s) op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst vermeldt of het een vaste of een niet-vaste prijs is;
 • de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
 • de wel-vermijdbare kosten bij de koop van een auto;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt;
 • de wijze van betaling;
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Indien in overleg tussen koper en verkoper geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

 

Artikel 6 – Prijswijzigingen

 1. Indien er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is anders als er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval valt hieronder een gewijzigde belasting of accijns.
 2. Indien uit de overeenkomst zelf blijkt dat sprake is van een niet-vast overeengekomen

prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in:

 • een heffing door de overheid,
 • fabrieksprijzen,
 • importeursprijzen,
 1. De verkoper brengt de koper zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de koper de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 2. Als een verkoper heeft gemeld dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de koper doorberekenen in de prijs.
 3. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 8, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 4. Zodra de verkoper in verzuim is, mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

 

Artikel 7 – Het risico voor de auto

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto door verkoper aan de koper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto door koper aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 8 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de koper de verkoper eerst in gebreke stellen na het verstrijken van deze termijn. Dit betekent dat de verkoper vervolgens nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
 3. In de volgende gevallen is geen ingebrekestelling van de verkoper door de koper nodig:
 • de verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
 • de aflevering voor de afgesproken leveringsdatum is voor de koper essentieel, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 – Gevolgen van verzuim

 1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 8, dan mag de koper de overeenkomst

ontbinden.

 1. Verder kan de koper vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep

kan doen op overmacht.

 

Artikel 10 – Annuleren

 1. De koper kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd.
 4. De koper moet aan verkoper alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is

vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, het onderdeel of de accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.

 1. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na

tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de koper schriftelijk melden dat de koper de overeenkomst alsnog moet nakomen. De koper kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

 

ONDERHOUD en REPARATIE

 

Artikel 11 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum zijn vermoedelijk, tenzij de klant en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van

een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

 1. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de klant

bespreken.

 1. De klant mag de opdracht altijd opzeggen indien sprake is van de onder lid 2 beschreven omstandigheden. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten door de klant worden betaald.
 2. De reparateur meldt meteen aan de klant wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

 

Artikel 12 – De rekening

De klant ontvangt van de uitgevoerde werkzaamheden een gespecificeerde rekening.

 

Artikel 13 – Retentierecht

De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de klant de

rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

 

Artikel 14 – Vervangen onderdelen

 1. Als een klant bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen, dan krijgt hij die na het

vervangen in zijn bezit.

 1. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een

garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de

onderdelen af te geven.

 1. Als de klant niet, of niet uiterlijk bij het betalen van de rekening, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de klant een vergoeding hiervoor krijgt.

 

GARANTIE

 

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

 1. De koper heeft ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat tussen koper en verkoper is overeengekomen.

De wet gaat er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien er een probleem optreedt gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering.

 1. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een koper nog zijn wettelijke rechten.
 2. Op gebruikte auto’s kan de verkoper eventueel drie maanden garantie verlenen op de motor en de versnellingsbak. In overleg tussen koper en verkoper kunnen andere afspraken betreffende de garantie worden overeengekomen.
 3. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 en lid 3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor alternatief vervoer van de koper.
 4. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de koper met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.
 6. Defecten die zijn ontstaan buiten Nederland vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van Nederland afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

 

Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

 1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. De reparateur garandeert binnen Nederland en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, het onderdeel, of de accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt.
 2. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie treden de verkoper / reparateur in overleg over een oplossing voor mogelijk alternatief vervoer van de koper / klant.
 3. De garantie geldt niet in de volgende omstandigheden:
 4. De koper heeft zelf materialen, onderdelen of accessoires meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur.
 5. De koper heeft het gebruik van een bepaald materiaal / onderdeel / accessoire geëist, dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt.
 6. De koper heeft van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren geëist die afwijken van de methode die de reparateur anders had willen volgen.
 7. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van hetgeen in dit artikellid onder a tot en met c is bepaald, komen voor rekening en risico van de koper, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
 8. De garantie geldt eveneens niet in de volgende omstandigheden:
 9. De koper verzoekt de reparateur om een noodreparatie aan de auto, het onderdeel of de accessoire uit te voeren.
 10. Koper is gehouden zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem te melden aan de verkoper dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, het onderdeel of de accessoire. Laat koper dit na, dan kan dit tot gevolg hebben (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is), dat de koper niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
 11. Wanneer de reparateur geen kans van de koper krijgt om problemen aan de door hem

gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de

koper ook geen beroep op garantie doen, tenzij de situatie in lid 5 zich voordoet.

 1. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto,

het onderdeel of de accessoire uitvoert, kan de koper tenzij de situatie uit lid 5 zich voordoet geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De koper heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer de uitgevoerde werkzaamheden van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

 1. Een uitzondering op lid 4 sub c en d kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel

van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie

voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Koper moet

deze noodzaak ook kunnen aantonen. Dit kan de koper doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 17 – De betaling

 1. Betalen geschiedt contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper / reparateur.
 2. Betaling geschiedt op het moment van het afleveren van de auto, het onderdeel of de accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Verkoper / reparateur en koper kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct hoeft te worden betaald. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn veertien dagen na het moment van het afleveren van de auto, het onderdeel of de accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 4. De koper moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper / reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de koper de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, mag de verkoper / reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment dat koper in verzuim is. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties.
 6. Verkoper / reparateur mag incassokosten in rekening brengen voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen, waarvan in het voordeel van de koper kan worden afgeweken.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de koper geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de koper alles heeft betaald dat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen. Totdat de koper de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

 

Artikel 19 – Op afstand / buiten verkoopruimte

Koper heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en kopers, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst / opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van artikel 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 20 – Afwijkingen

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarwaarden, waaronder ook aanvullingen en / of uitbreidingen, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de koper door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan deze zonder deze afwijkingen zou hebben.

 

Artikel 21 – Bemiddelingsregeling

Een koper die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop

van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire, is gehouden daarvan eerst melding te maken aan en in overleg te treden met de verkoper / reparateur.

 

Artikel 22 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper / reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper / reparateur:

 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen

jegens de koper nakomen;

 • de koper een optimale service verlenen;
 • de autogegevens opnemen in het tellerstandenregister uit artikel 15 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden. In dit register worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.